# ریز_نوشته

٧۶٩

فرضیه: برایِ اکثر زنانِ کشوری که من در آن زندگی می کنم این امری بدیهی ست که شریک جنسی شان موظف ست مخارج زندگی شان را نیز پرداخت کند.
/ 5 نظر / 5 بازدید