# داخل_گیومه

۴۹۱

«در جنگل فرصت ها بسیارند؛ البته فقط برای جانورانی که می دانند چگونه از این فرصت ها استفاده کنند.»
/ 3 نظر / 5 بازدید

۳۶۷

«علوم انسانی به درد کسانی میخورد که غیر از خود این علوم به چیز دیگری فکر نمیکنند.» (امید آبدار)
/ 4 نظر / 5 بازدید