۱۱۳۱

خانواده

خانواده نهادی ست که در آن عشق و نفرت را توامان- و هریک را بسیار شدید- تجربه می‌کنیم. از یک سو فقدان هر یک از اعضای آن به سوگواریِ ما منجر می‌شود، و از سویِ دیگر حضور مداوم و نزدیک شان در زندگی مان به بروز شدید‌ترین درگیری‌هایِ منافع و خواسته‌ها می‌انجامد.

چیزی که در هر دوی این حس‌ها مشترک است حضور پررنگ وابستگی است. این وابستگی از سبکی ما می‌کاهد و بر بارمان می‌افزاید.

/ 0 نظر / 9 بازدید