۱۱۸۱

باز افسرده شدم. خیلی وقت بود بیماری افسردگی م کنترل شده بود. احتمالن همین خوب شدن و تداوم ش باعث شد سه ماهِ پیش خیال کنم بهبودی کامل حاصل شده و سرِخود بی‌اجازه پزشک، ۵۰ میلی گرم سرترالین ی که هر شب می‌خوردم رو قطع کنم. روزهای اولِ بعد از قطعِ دارو حالت گیجی، اندکی تهوع، و تمرکز پایین حسابی نگران م کرد؛ ولی این قدر یک دنده هستم که دکتر نروم؛ نرفتم و بعد از حدود یک هفته حال م خوب شد و در بیش از دو ماهِ گذشته انگار نه انگار که دارو رو بعد از یک و نیم سال به ناگاه ترک کردم! خوبِ خوب بودم تا تقریبن یک هفته پیش؛ از اون موقع باز افسردگیه عود کرده و حسابی حالمو گرفته. زیاد خوش ندارم باز کارم به دارو بکشه. ولی خوب، اون دوره ی دارو هم دوره ی بدی نبود. کلن اگه خودِ نفس ِ شبی یه دونه قرص خوردن رو چیز بدی ندونم، دوره ای که وصل به قرص بودم برای من عوارض دیگه‌ای نداشت که بخوام ازش پرهیز کنم. باید باز برم سراغ قرص خیال می کنم.

/ 1 نظر / 48 بازدید
شادی

سرترالین قرص خوبیه. من هم روزی 75 میلی گرم می خورم ولی ترک یک دفعه این دارو می تونه عوارض خیلی بدتری هم داشته باشه. شانس اوردی.