۲۵۳

جمع «دولت» میشه «دول»  

/ 1 نظر / 4 بازدید
يک ايرانی

هميشه خودتو دوست داشتم و گاهی نوشته هاتو خيلی زياد. يه نمونه اش اينه. من نميدونم! چی ميشد؟ Sense of humor?