۱۱۴۱

دوری و دوستی

'دوری و دوستی' عبور از یک امر واقعی به سمتِ یک امر ذهنی ست. این گزاره در واقع خود ناقض آن چیزی ست که ادعا می کند در جهت بهبودش راه کاری ارائه می کند. پذیرش صحتِ ادعای دوری و دوستی تلویحن واجد این پیام است که دوستی در دنیای خارج از ذهن وجود ندارد. و چون آن چه به تعبیری دوستی می نامیم قرار است امری واقعی بین آدم هایی واقعی در دنیایی واقعی باشد، فروکاستن ش به یادگاری ذهنی در عمل نفی آن خواهد بود. 

/ 0 نظر / 16 بازدید